Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 233 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал. 2 и чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе и протокол № 6/27.04.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 г. с недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Руен” № 1, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.58 с площ 246 кв.м., с прогнозен приход от продажба в размер на 15 400 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Руен” № 1, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.58 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 246 кв.м., предмет на АОС № 7769/15.04.2016 г., вписан под № 82, т. 13, том 2561, вх. рег. № 5000/20.04.2016 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена в размер на 15 400 лева, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)