Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 233 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при съответно приложение на чл. 30, ал. 3 и чл. 40, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общинският съвет реши:

              Изменя Решение № 1416, прието с Протокол № 50/13.07.2023 год. на Общински съвет – Русе, като вместо: „Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част с площ 523 кв.м. от поземлен имот …..“, да се чете: Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част между о.т. № 10836 и о.т. № 10837 от поземлен имот …..“.

В останалата си част Решение № 1416, прието с Протокол № 50/13.07.2023 год. на Общински съвет – Русе остава непроменено и запазва своето действие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)