Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 233

РЕШЕНИЕ № 233
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, и чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка ч.л. 39 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания, като делегирана държавна дейност, в общински имот, находящ се в гр. Русе, ул. “Байкал” № 10, описан в акт за общинска собственост № 1757/05.01.1998 г., представляващ парцел ІІ, с площ 3330 кв.м, кв. 659, на ул. “Байкал” № 10, заедно с построена върху него масивна двуетажна сграда, застроена върху 430 кв.м и РЗП 1290 кв. м.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на Дневен център за деца и младежи с увреждания, като делегирана държавна дейност, считано от 01.08.2008 г., с капацитет 50 места, от които 40 за деца и 10 – за младежи. Числеността на персонала е 20 бройки.
Средствата за издръжка и работни заплати се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Прекратява учреденото с Решение № 164, прието с Протокол № 23/29.09.2000 г., на Общински съвет – Русе, безвъзмездно право на ползване на Русенска католическа организация “Каритас” върху недвижим имот, описан в т. 1.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да предприеме действия по прекратяване на договора от 23.10.2000 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, посочен в т. 1, между Община Русе и Русенска католическа организация “Каритас”, след определяне на доставчика на социалната услуга.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – МТСП, София, за откриване на услугата.