Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 234 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и Протокол № 5 от 29.03.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите –общинска
собственост за 2016 г., като включва учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на два броя гаражи, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.6.253 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, с прогнозен приход от разпореждането в размер на 992,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи в кв. 601, жк „Чародейка Г-юг“, ул. „Ради Иванов“ в гр. Русе, северозападно от бл. 210 по плана на гр. Русе, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.6.253 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, както следва:
– Гараж № 54 с размери 3,25/6,00 кв.м. и застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 496,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– Гараж № 56 с размери 3,25/6,00 кв.м. и застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 496,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)