Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 234 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 16 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието става 80 (осемдесет) щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“:

§ 1. В чл.3 се заличават текстовете: „общински земеделски земи“, „пасища и мери“

§ 2. чл.5, ал.1, т.2  придобива следната редакция:

„т.2 Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи и улично – алейна растителност.“

§ 3. т.14  на чл.5 ал.1, се отменя.

§ 4. В чл.5 ал.2 се създава нови т.3, т.4 и т.5 със следния текст:

„т.3 „Извършване на дейности по обществена хигиена, като: механизирано и ръчно метене; механизирано и ръчно товарене на отпадъци; механизирано и ръчно миене на улици, тротоари, площади, подлези, надлези; оборки; почистване от афиши, графити; снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други площи за обществено ползване.

т.4. Стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе.

т.5. Събиране на отпадъци, в т.ч. разделно събрани битови биоразградими отпадъци.“

§ 5. От чл.12 се заличава следния текст: „..и Приложение 2.2 Общински поземлен фонд“

§ 6. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията,       дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, приложено към настоящото решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията,       дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № 234, по Протокол № 11/31.07.2020 г. и влиза в сила от 01.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)