Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 234 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-01-16/20.12.2023г. и извлечение от Протокол №4/15.04.2024 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. с продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 07231.501.681 по КККР на с. Бъзън, с площ от 872 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, а съгласно регулационния план на с. Бъзън представляващ УПИ XIV-общ, в кв. 19 по плана на селото, отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Кайнарджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №11029/20.03.2024 г., вписан под №160, том 8, дв.вх.рег. 3393, н.д. 1695, вх. рег.  №3469/26.03.2024 г. в Служба по вписванията – гр. Русе,  с прогнозен приход от продажбата в размер на 8 602.00 лв. /осем хиляди шестстотин и два лева/, без дължими данъци и такси.

            2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 07231.501.681 по КККР на с. Бъзън, с площ от 872 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, а съгласно регулационния план на с. Бъзън представляващ УПИ XIV-общ, в кв. 19 по плана на селото, отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Кайнарджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №11029/20.03.2024 г., вписан под №160, том 8, дв.вх.рег. 3393, н.д. 1695, вх. рег.  №3469/26.03.2024 г. в Служба по вписванията – гр. Русе,  с начална тръжна продажна цена в размер на 8 602.00 лв. /осем хиляди шестстотин и два лева/, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.    

30% от постъпленията от продажбата на посоченият поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)