Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 234

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА; чл. 2, ал.2; чл. 17, ал. 1, т.2; във връзка с чл. 70, ал. 1 ЗК, Общинският съвет реши:

1. На основание чл. 70, ал. 2 от Закона за концесиите възлага на кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение за изменение на Договор от 23.04.2012 г за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 1, като предвидените в чл.11, ал.2 и ал. 3 от Договора банкови гаранции под формата на „безусловен и неотменим банков депозит” се променят на „безусловна и неотменима банкова гаранция” в полза на Концедента – Община Русе.
2. На основание чл. 70, ал. 2 от Закона за концесиите възлага на кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение за изменение на Договор от 23.04.2012 г за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2, като предвидените в чл.11, ал.2 и ал. 3 от Договора банкови гаранции под формата на „безусловен и неотменим банков депозит” се променят на „безусловна и неотменима банкова гаранция” в полза на Концедента – Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)