Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 234

РЕШЕНИЕ № 234
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.54, ал.2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Раздел ІІ, т.1 и Раздел ІІІ, т.2 от Правилника за организация и управление на ОП „ППС”, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава актуализиран предмет на дейност но ОП „ППС”, при което Раздел ІІ от Правилника за организация и управление на предприятието добива следния вид:
Раздел ІІ, т.1 Предмет на дейност на ОП „ППС” е:
– поддържане, ремонт и изпълнение на улични и тротоарни настилки;
– поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;
– поддържане на хоризонтална маркировка;
– поддържане, ремонт и изпълнение на светофарни уредби;
– поддържане и ремонт на заслони и принадлежности на пътя;
– поддържане и ремонт на уличното осветление;
– възстановяване на благоустроени терени, улични платна, тротоари и други;
– поставя и премахва временна организация на движението (ВОД);
– поддръжка и ремонт на пешеходни подлези, надлези и пасарелки;
– поддръжка на общинска кабелна мрежа на радиоразпръскване;
2. Увеличава общата численост на персонала на ОП ”ППС” с 19 броя в рамките на приетия Бюджет 2008 г., считано от 01.07.2008 г., като същата от 68,5 броя, става 87,5 броя. Разпределението по специалности е, както следва:
– машинисти на строителна техника – 3броя;
– шофьори – 3 броя;
– ел. техници – улично осветление – 5 броя;
– светофари и пътна сигнализация – 5 броя;
– поддръжка радиомрежа – 2 броя;
– автомонтьор – 1 брой.