Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 235 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба №1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-5/27.01.2016 г. и извлечение от Протокол №4/26.02.2016 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7328/28.08.2014 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Слатина“, представляващ имот №146013 с площ от 1340 кв.м., с начин на трайно ползване-трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1600,00 лв.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №146013 с площ от 1340 кв.м., с начин на трайно ползване-трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, намиращ се в местността „Слатина“ землището на с.Николово, Община Русе, предмет на АОС №7328/28.08.2014 г., вписан с вх.рег. 11639/03.09.2014 г., под №93, том 29, ДВР 11425, н.д. 5649 в АВп, при начална тръжна цена 1600,00 лв., без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)