Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 235 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 4 от 15.04.2024г. на Комисията по общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, ИПЗ и ИПУР от о.т. 96 до о.т. 97, одобрен със Заповед № РД-01-3304/06.10.2023г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваем терен от с площ от 16,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.9.1158 – ул. „Поп Харитон“, които да се придадат към ПИ с идентификатор 63427.9.338 по КККР на град Русе, за образуване на УПИ VIII – 338, кв. 32, по плана на кв. „Долапите“, град Русе, собственост на Любен Илиев, с прогнозен приход в размер на 320,70 лева (триста и двадесет лева и седемдесет стотинки), без дължими данъци и такси.  

2. Обявява придаваем терен с площ от 16,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.9.1158 – ул. „Поп Харитон“, придавани към ПИ с идентификатор 63427.9.338 по КККР на град Русе за образуване на УПИ VIII – 338, кв. 32, по плана на кв. „Долапите“, град Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 16,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.9.1158 – ул. „Поп Харитон“, придавани към ПИ с идентификатор 63427.9.338 по КККР на град Русе за образуване на УПИ VIII – 338, кв. 32, по плана на кв. „Долапите“, град Русе, на Любен Илиев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 320,70 лева (триста и двадесет лева и седемдесет стотинки) и дължимите данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)