Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 236 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-73/11.11.2015 г. и извлечение от протокол № 5/29.03.2016 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7738 от 17.03.2016 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6″, представляващ имот №503.55 с площ 499 кв.м. по кадастралния план на местност „Дрибак 6”, с. Николово, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2400,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.55 с площ 499 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 6″, предмет на АОС №7738/17.03.2016 г., вписан вписан под №165, том 8, дв.вх.3281, н.д. 1622 от 22.03.2016 г. в АВп., при начална тръжна цена 2400,00 лв., без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)