Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 236 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-01-7/06.03.2023 г. и извлечение от Протокол №3/18.03.2024г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.177 по КККР на гр. Русе, вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, с площ 894 кв. м, а съгласно регулационния план на града, представляващ поземлен имот 177, в кв. 654, с административен адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, предмет на Акт за частна общинска собственост №10960 от 18.12.2023 г., вписан под №190, том 43, н.д. 9043, дв. вх. 15783, вх. рег. №16208 от 28.12.2023г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЕНД СЪРВИСЕС“ ЕООД, ЕИК 204329333, срещу заплащане на продажна цена в размер от 95 750 лв. /деветдесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)