Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 237 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадена в общинска администрация Молба вх. №ОИ-10-2 от 08.01.2016 г. за прекратяване на съсобственост и становище, изразено в протокол №6 от 26.04.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., като включва недвижим имот представляващ част от застроен терен, съставляваща 163,5/327 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238, целият с площ от 327 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване до /10 м/, а по регулационен план представляващ УПИ III-2238 в кв. 127 от Централна градска част на гр. Русе, одобрен със Заповед № 1898/03.12.1998 г. – ЧЗРП, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под № 7744 от 25.03.2016 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под № 26, том 10, н. д. 1884, вх. № 3806 от 31.03.2016 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с адрес на имота: град Русе, ул. „Мария Луиза“ № 36, с прогнозен приход от продажбата му на цена в размер на 43 900,00 лева, без включени дължими данъци и такси
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Александър Весков Йорданов, чрез продажба на част от застроен терен, съставляваща 163,5/327 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238, целият с площ от 327 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване до /10 м/, а по регулационен план представляващ УПИ III-2238 в кв. 127 от Централна градска част на гр. Русе, одобрен със Заповед № 1898/03.12.1998 г. – ЧЗРП, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под № 7744 от 25.03.2016 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под № 26, том 10, н. д. 1884, вх. № 3806 от 31.03.2016 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с адрес на имота: град Русе, ул. „Мария Луиза“ № 36, на цена в размер на 43 900,00 лева, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята – Александър Весков Йорданов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)