Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 237 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, при съответно приложение на § 4, ал. 1, 3 и 7 от ПЗР към Закона за енергетиката, чл. 31, ал. 7 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1  в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, брой нива на обекта 1, с прилежащи части: 3,9 % ид. ч. от общите части на сградата, обект на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 18 310 лева (осемнадесет хиляди триста и десет лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба на енергиен обект по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, собственост на Община Русе, на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1  в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, брой нива на обекта 1, с прилежащи части: 3,9 % ид. ч. от общите части на сградата, обект на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., вписан под №112, том 23, н.д. 4744, д.в.р. 7876, вх. рег. №8132/ 29.06.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенция по вписванията.

            3. Одобрява определената от лицензиран оценител Петър Андонов оценка, и утвърждава следната пазарна стойност – цена за продажба на енергиен обект, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1  в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, брой нива на обекта 1, с прилежащи части: 3,9 % ид. ч. от общите части на сградата, обект на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., вписан под №112, том 23, н.д. 4744, д.в.р. 7876, вх. рег. №8132/ 29.06.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенция по вписванията – пазарна цена 18 310 лева (осемнадесет хиляди триста и десет лева лева), без дължими данъци и такси.

            Всички дължими данъци и такси по сделката се дължат от купувача –  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)