Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 237

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1,2,3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 5/15.06.2012г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. №94АА/710/01.06.2012 от Ангел Ангелов Джигушев , Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с.Николово, община Русе, представляващ УПИ ІІ – 1661, кв.99 с площ 1048 кв.м., предмет на АОС № 6436/25.03.2011г., на стойност в размер на 14 280 лв, без включен ДДС, данъци и такси на Ангел Ангелов Джигушев.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и са за сметка на Ангел Ангелов Джигушев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)