Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 238 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Определя начална наемна цена на месец в размер на 112 лв. (Сто и дванадесет лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, като спортно игрище, на имот – частна общинска собственост, с площ от 1 742 кв. м., с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.731, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, описан в АЧОС №5552/09.10.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)