Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 238 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.23 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №4, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9957/11.02.2021 г., вписан под №90, том 4, Н.Д. 735, ДВР 1461, вх.рег. №1464 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 100,00 лв. (тридесет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.26 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №8, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9960/12.02.2021 г., вписан под №99, том 4, Н.Д. 743, ДВР 1481, вх.рег. №1467 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 950,00 лв. (тридесет хиляди деветстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.19 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №2, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9971/17.02.2021 г., вписан под №34, том 5, Н.Д. 883, ДВР 1745, вх.рег. №1756 от 25.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 750,00 лв. (тридесет хиляди седемстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.9 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №13, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9982/23.02.2021 г., вписан под №63, том 5, Н.Д. 915, ДВР 1795, вх.рег. №1806 от 26.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 100,00 лв. (тридесет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)