Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 238

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № 1379/22.04.2003 г., чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 2/15.02.12 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се продаде на Никола Йовчев Минков и Даниела Цвяткова Ялъмова терен общинска собственост с площ 12 кв.м. на откъм североизточната част на УПИ XIV-1160, кв. 81 по плана на с. Николово за прилагане на регулацията на имота, след заплащане на Община Русе цена в размер на 350 лева (триста и петдесет лева) и дължимите ДДС, данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)