Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 239 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот с площ от 28,95 кв. м, на първи етаж в сграда – публична общинска собственост с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.64.2, със застроена площ на цялата сграда 420,00 кв. м, с предназначение на сградата – административна, делова сграда, брой етажи 2, разположена в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.64, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №4, предмет на АПОС №7693/02.02.2016 г., която част да се отдава под наем като стоматологичен кабинет с начална тръжна месечна наемна цена 60,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)