Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 239

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № 3558/09.10.2003 г. на Кмета на Община Русе, чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се продаде терен, общинска собственост с площ 22 кв. метра, откъм източната страна на терена, за обособяване на новообразуван УПИ ІІ-1517 с площ 819 кв. метра, след заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 1100 лева (хиляда и сто лева) и дължимите ДДС, данъци и такси от Стойно Драгомиров Гарчев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)