Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 24 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 24
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; Глава втора, чл.28 и чл.30 от Виенската конвенция за консулските отношения; чл.8, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 години на Генералното консулство на Руската федерация в гр. Русе нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.„Ниш”№1, описан в АОС №3426 от 08.08.2000год., с обща площ от 5138,00кв.м., в която влизат сграда, гаражи и двор, и месечна наемна цена 2165,39лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14, т.25, т.32; раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви заповед и сключи договор за наем за обекта по точка І. с генералния консул на Генералното консулство на Руската федерация в гр. Русе г-н Владимир Климанов, със срок на договора 10 години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)