Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 24 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

І. Приходи – държавни дейности

§2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                                +4 050лв.

МГ „Баба Тонка“                                 550лв.

ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе             3 500лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                     +4 050лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                 +4 050лв.

ІI. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали“   МГ „Баба Тонка“                                                                       +550лв.

§1020 „Външни услуги“  ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе                                            +3 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +4 050лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +4 050лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                      +4 050лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Осветление около бл. „Ал. Попов“ и бл. „Едисон“

ПР+СМР+СН+АН“ /било: 19 000лв.; става: 18 404лв./                                              -596лв.

Обект „Осветление около бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“

ПР+СМР+СН+АН“  /било: 31 000лв.; става:30 414лв./                                               -586лв.

Обект „Осветление по ул. „Иван Ведър“

СМР+СН+АН“ /било:15 000лв.; става: 14 786лв./                                                       -214лв.   

Обект „Осветление по ул. „Иван Вазов“, ул. „К. Димчев“ и

 ул. „Даскал Никола“ ПР+СМР+СН+АН“ /било:40 000лв.; става:39 664лв./           -336лв.

Обект „Осветление пространството между ул. „Ангел Кънчев“,

ул. „Асен Златаров“ и ул. „П. Д. Петков“ /било: 25000лв.; става:24 447лв./            -553лв.

Обект „Осветление по главен път I-2 Русе-Разград“ проектиране

 и оценка за съответствие  с 353лв. /било:14 700лв.; става: 15 053лв./                     +353лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -1 932лв.                                                                                                 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1030 „Текущ ремонт“

Обект „Текущ ремонт на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в участъка

от ул. „Чавдар войвода“ до ул. „Хан Аспарух“, гр. Мартен“

/било:12 669лв.; става: 12 852лв./                                                                                 +183лв.

Всичко за дейност:                                                                                                       +183лв.

Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Благоустрояване бл.106, 107, 108, 109, кв. „Чародейка Г – юг“,

 проектиране – 8000лв.“ /било:8000лв.; става:7 320лв./                                              -680лв.

Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – АН+СМР и

проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки – 22 000лв.“

/било: 187 803лв.; става:180 166лв./                                                                           -7 637лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -8 317лв.

Всичко за функция:                                                                                                 -10 066лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и

 2 броя стрийт фитнес“ /било:39 004лв.; става: 38 992лв./                                            -12лв.

Обект „Плувен комплекс и благоустрояване кв.3004 Източна промишлена

зона на гр. Русе“ – проектиране и оценка за съответствие

/било:51 500лв.; става: 53 000лв./                                                                              +1 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 488лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +1 488лв. 

ФУНКЦИЯ „Други дейности по икономиката“

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“

§1030 „Текущ ремонт“

Обект „Текущ ремонт на общински път RSE3145 от РП II-23 вход

 и изход при с. Тетово“ /било:172 876лв.; става:172 693лв./                                      -183лв.

Всичко за дейност:                                                                                                       -183лв.

Всичко за функция:                                                                                                      -183лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                           -7 400лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -7 400лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -7 400лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                        -16 161лв.

IV. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1020 „Външни услуги“                                                                                           -34 990лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Видеонаблюдение на пешеходни пасарелки на кея“                               +34 990лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0лв.                                                                                                           

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище,

кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“                                      +8 761лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +8 761лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

ПГ по селско стопанство „Ангел Кънчев“  

§1015 „Материали“                                                                                                     +1 600лв. 

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                   +980лв. 

§1020 „Външни услуги“                                                                                             +2 850лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                          +1 970лв.

Обект „Климатик“ 1бр.         1 970лв.                                            

Всичко за дейност:                                                                                                    +7 400лв.

Всичко за функция:                                                                                                +16 161лв. 

Всичко разходи дофинансиране:                                                                         +16 161лв.

V. Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ Дейност 122 „Общинска администрация“ Обект „Компютърна система“ 22 бр. Обект „Матричен принтер“ 7 бр.        34 450 6090        29 836 0          -4 614 -6 090  
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Обект „Компютърна система“ 1бр. за ОП „Русе арт“ Обект „Компютърна система“ 1 бр. за ОП „Управление на общински имоти“    1 300   1 300    1 231   1 231      -69   -69
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Дейност 122 „Общинска администрация“ Обект „Инвалидна платформа- рампа  откъм ул. „П.Берон“ Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Обект „Лазерно многофункционално устройство А3“ 1 бр. за ОДЦКИ        40 000         1 300        39 960         1 194          -40         -106
5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“          21 960          33 185                                    +11 225  
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект „Захранване атракциони по алея „Младост“ – парк на младежта      18 939      18 706        -233
Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки АН и СМР в гр. Русе          530 000          529 996            -4

Всичко разходи по бюджета:                                                                                 +4 050лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)