Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 24

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 24
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 86/21.11.2007г. на Комисията по общинска собственост  и искане вх.№ ОС07/24/06.11.2007г.,  ЕТ”ВВС-ЛУКС-90”, Общинският съвет реши:

                 1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на един етаж към южната страна на сградата със застр.площ – 105 кв.м. с промяна предназначение за банков офис към съществуващ магазин /част от бивш „Универмаг”/, находящ се по ул.”Борисова” № 124 , кв.149, попадащ върху УПИ ІІ-Общ.обсл.сгради, жил.стр-во и озеленяване  по плана на гр.Русе, на ЕТ”ВВС-ЛУКС-90”, на стойност 29 240 лв.
                Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на ЕТ”ВВС-ЛУКС-90”.
                2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.