Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 240 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 15, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот, с площ от 319,00 кв. м, представляваща целия първи етаж в масивна едноетажна сграда със сутерен на сградата с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.609.3 със застроена площ от 319,00 кв. м, с предназначение: сграда за детско заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.609, с административен адрес: гр. Русе, жк. „Дружба-III“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20, описана в АПОС №6861/04.01.2013 г., която част да бъде отдавана като производствено помещение с начална месечна тръжна наемна цена 481,00 лв.(Четиристотин осемдесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)