Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 240 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с продажбата на следните общински незастроени урегулирани поземлени имоти:

            1.1. УПИ I-238, в квартал 14 по застроителен и регулационен план на с. Ястребово, Община Русе, с площ 1 047 кв.м. и е отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ IХ от квартал 14, УПИ II от квартал 14. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10998/15.02.2024 г., вписан под №167, том 4, д.в.р. 1773, н.д. 834, вх. рег. №1804 от 20.02.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 10 069 лева (десет хиляди и шестдесет и девет лева), без данъци и такси;

            1.2. УПИ II-239, в квартал 14 по застроителен и регулационен план на с. Ястребово, Община Русе, с площ 995 кв.м. и е отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ I от квартал 14, УПИ IХ от квартал 14, УПИ III от квартал 14. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10999/15.02.2024 г., вписан под №166, том 4, д.в.р. 1770, н.д. 833, вх. рег. №1805 от 20.02.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 9 601 лева (девет хиляди шестстотин и един лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински незастроени урегулирани поземлени имоти:

            2.1. УПИ I-238, в квартал 14 по застроителен и регулационен план на с. Ястребово, Община Русе, с площ 1 047 кв.м. и е отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ IХ от квартал 14, УПИ II от квартал 14. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10998/15.02.2024 г., вписан под №167, том 4, д.в.р. 1773, н.д. 834, вх. рег. №1804 от 20.02.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 10 069 лева (десет хиляди и шестдесет и девет лева), без данъци и такси;

            2.2. УПИ II-239, в квартал 14 по застроителен и регулационен план на с. Ястребово, Община Русе, с площ 995 кв.м. и е отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ I от квартал 14, УПИ IХ от квартал 14, УПИ III от квартал 14. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10999/15.02.2024 г., вписан под №166, том 4, д.в.р. 1770, н.д. 833, вх. рег. №1805 от 20.02.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 9 601 лева (девет хиляди шестстотин и един лева), без данъци и такси.

            30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)