Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 240

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №5 от 23.03.2012 г. на Комисията по общинска собственост, и във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, Общинският съвет реши:

1.Отказва Община Русе да изкупи от съсобствениците Стоян Петров Стоянов и Виляна Трендафилова Стоянова техните 1095/1995 идеални части от дворно място, представляващо УПИ ІІ-67 и УПИ ІІІ-67 от кв. 7 по действащия регулационен план на село Долно Абланово, Община Русе, одобрен със заповед №665 от 30.12.1987 г. на цена 8 000, 00 лв. (осем хиляди лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)