Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 241 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-38/29.05.2020г. от Теодор Найденов Петров и Виктория Красимирова Цанкова,  Общински съвет – Русе реши:

        1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.682, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени на по 3 метра от външните граници на имота към обслужващите пътища от югозапад, северозапад и североизток и на 4 метра от вътрешната имотна граница към съседния имот от югоизток. Да се запази като елемент на плана за застрояване съществуващата сграда, построена с разрешение за строеж № 667А3/31.10.1983 г., с възможност за частично надстрояване в рамките на новопредвиденото застрояване. Във връзка с искането на Възложителя в Община Русе са постъпили становища дадени с писма с вх.№№30-9965-140#2/15.06.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-140#1/09.06.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;

  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427. 149.682, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)