Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 241 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-01-14/04.10.2023 г. и извлечение от Протокол №4/15.04.2024 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

 Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.603 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, с площ от 474 кв. м., отреден за търговски обект, комплекс, с адрес гр. Русе, кв. „Изток“, бул. „Липник“ №108, предмет на АЧОС 10880/17.10.2023 г., вписан под №38, том 34 Н.Д. 6980, ДВР 12366, вх. рег.№12737 от 20.10.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на ЕТ “ОРИОН – 67 Деньо Дянков“, ЕИК: 827101519 на цена 41 205 лева (четиридесет и една хиляди двеста и пет лева), без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

 Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)