Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 241

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и искане от кмета на община Русе изх. № 912/394/ 20.12.2012 г. до Министъра на земеделието и храните, с копие до „Напоителни системи” ЕАД-клон Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост, чрез покупка, на недвижим имот, намиращ се в с. Николово, Община Русе, местност „Дрибака”, до езерото Липник, представляващ „Хидротехнически участък”-имот № 000477 с площ 6,548 дка и построените в него сгради: 1. Кантон-триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212 кв.м.; 2. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 кв.м.; 3. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м., на цена 175 200 лева, без ДДС, данъци и такси. Плащането да се извърши разсрочено до 31.12.2013 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗОС за възмездно придобиване на право на собственост. Разноските по сделката са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)