Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 242 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 17, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост, като изложбена зала – самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.655.1.47, с площ от 187,70 кв. м, с предназначение – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – 1, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 6, вх. 2, ет. 1, описан в Акт за публична общинска собственост № 6454/14.04.2011 г., с начална месечна тръжна наемна цена 1,80 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)