Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 242 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-41/09.06.2020г. от Юлиян Виолинов Живков, Общински съвет – Русе реши:

       1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.746, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени в имота на по 6 метра от всичките му имотни граници. ПУП да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-150#2/26.06.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-150#1/19.06.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;

  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.746, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)