Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 242 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, съобразно предвиждания на ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-01-197/30.01.2024 г., на Кмета на Община Русе, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №4/15.04.2024 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Обявява придаваем терен от 9,00 кв. м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1170, ул. „Божурище, кв. “Долапите“, Община Русе, придаван към УПИ XI – 448 в кв. 28 по плана на кв. “Долапите“, Община Русе, за частна общинска собственост.

2. Да се продаде терен, представляващ придаваема част от 9,00 кв. м. по улична регулация от поземлен имот 63427.9.1170 – кв. “Долапите“, ул. „Божурище“, който съобразно предвижданията на ПУП- ПРЗ, одобрен със Заповед РД-01-197/30.01.2024 г.  на Кмета на Община Русе, се приобщава към /ПИ/ поземлен имот с идентификатор 63427.9.448, за прилагане на регулацията и обособяване на УПИ – XI – 448 от кв. 28, кв. “Долапите“, град Русе, на Емилиян Енев, срещу заплащане на цена в размер на 189,90 лева (сто осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) и дължимите данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)