Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 242

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща стаи №№ 15 с площ 14,40 кв.м.; 16 с площ 14,40 кв.м.; 17 с площ 19,20 кв.м. и 18 с площ 31 кв.м. на първия етаж, намиращи се в административна сграда с идентификатор 63427.2.639.3 по ул. „Черно море” № 2, предмет на АОС № 5896/21.05.2009 г., на Дирекция „Социално подпомагане”-Русе към Агенцията за социално подпомагане.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)