Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 243 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71 и чл. 72, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2016 г. по Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Решение № 83, прието с протокол № 4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. Сграда с идентификатор 63427.1.289.1 намираща се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 553.00кв.м. като зала по борба – АОС 5521/31.07.2008
2. Сграда с идентификатор 63427.1.289.2 намираща се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 197.00кв.м. като съблекални борба – АОС 5521/31.07.2008
Описаните по-горе спортните обекти и съоръжения се отдават под наем на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове-техни членове за срок от 10/десет/ години при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)