Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 243 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-33/28.04.2020г. от Валери Стефанов Симеонов, представител на „МАДАРА“ АД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.299.18, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе. С плана да се определи Смесена многофункционална зона – разновидност 2 /Смф2/, като се предвиди свободно застрояване с максимална височина Н до 15 м., плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояване – до 2 и озеленяване – минимум 20%.  ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване разположени на минимум 25 метра от края на платното за движение на републикански път I-2 Русе-Варна, при съобразяване с изискванията на нормата на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата, както и със съответните изисквания за сервитутите на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. ПУП да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-112#2/28.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-112#1/14.05.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.299.18, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)