Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 243 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

            1. Одобрява и дава съгласие Община Русе да приеме и да придобие инвестиции извършени в активи – общинска собственост от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на територията на Община Русе, за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 год., в размер на 1 486 182,96 лв. (един милион четиристотин осемдесет и шест хиляди сто осемдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки), представляващи рехабилитация и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура – публична общинска собственост, както и изграждане на нова такава, подробно описани в нарочен списък – Приложение №4, неразделна част от настоящото решение с изключение на позиции 1, 132 и 249 от списък (Приложение № 4), представляващи:

– Подмяна на клапа възвратна 100 мм на ПА 5 при ПС Дунарит, гр. Русе, община Русе. въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 305,59 лв. ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

     – Реконструкция на ПА 2- 4MVIE520 в ПС Мартен, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 2901,19 лв. ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

    –  Монтаж на нова дозираща помпа в ПС Дунарит, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност  662.58 лв. ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

            2. Дава съгласие след придобиване на инвестициите (активите) по точка 1 от настоящото решение, същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, при съответно спазване на §9, ал. 10 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за водите  (обнародван в Държавен вестник брой 103/2013 г., изменен и допълнен в Държавен вестник брой 58/2015 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)