Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 243

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет-Русе реши:

I. Предоставя безвъзмездно за управление, на Дома за стари хора „Възраждане”, на част от недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе по ул. «Алея Възраждане» № 86, представляващ ПИ с идентификатор 63427.1.102 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 4 574 кв.м., заедно с построената в него част от монолитна сграда състояща се от три корпуса: 1. Част от сграда с идентификатор 63427.1.102.1-пететажна със сутерен, цялата със застроена площ 1268 кв.м., а имено: от сутерена-1 160 кв.м.; от партера-1 206 кв.м. и четирите етажа над тях; 2. Част от сграда с идентификатор 63427.1.102.2-едноетажна със сутерен, цялата със застроена площ 458 кв.м., само 68 кв.м. от партера.
II. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)