Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 243

РЕШЕНИЕ № 243
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП; чл.14, ал.4 от ЗОС; чл.16, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание, част от имот общинска собственост за клуб на ОбС ”ДПС”, намиращ се в ж.к. „Дружба -2”, ул. “Йосиф Цанков” №45, помещение №1, ет.ІІ, с обща площ 43,48кв.м., от които 29,34кв.м. – канцелария и 14,14кв.м. – спомагателни площи и месечна наемна цена 29,92лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила решението на ОбС, да изготви настанителна заповед и сключи договор за наем с ОбС на ПП”ДПС” за срок, съгласно т.1.