Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 244 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 33, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Щит”, ул. Драма, ул. Кавала №6, описан в АОС № 6205/31.03.2010 год., за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки, с площ от 1,00 кв. м., в Спортен комплекс „Ялта”, във фоайето на сграда с идентификатор 63427.2.4790.1., и начална месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)