Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 244 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №1896-НС/06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русереши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ГЕРБ“, БУЛСТАТ: 175248466, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, НДК, Административна сграда, етаж 17, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.546.1.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.546.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.546 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 134,32 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Отец Паисий“ №4, ет. 1, предмет на АЧОС №904/04.11.1996 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.128.5.171 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.128.5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.128 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 14,48 кв.м., с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, блок „Клокотница 1“, вход 1, етаж 0, предмет на АЧОС №11006/23.02.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)