Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 244

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, ОбС Русе реши:

1. Обявява имот намиращ се в гр. Русе, ж.к. “Родина” по ул. “Околчица” № 6, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.756 с площ 244 кв.м. и сгради с идентификатор: 63427.7.756.1 с площ 41 кв.м. и 63427.7.756.2 с площ 36 кв.м. за имот-частна общинска собственост. За същия следва да се състави акт за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)