Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 244

РЕШЕНИЕ № 244
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.17, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, Протоколи № 94/23.04.08 г. и 95/21.05.2008 г. на Комисията по общинска собственост и заявления № 0804/1959/20.03.2008 г. и № 0804/3136/15.05.08 г. от “Строител-2004” ООД, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за изменение план за регулация като съседните неурегулирани поземлени имоти с номера 1940, 1711 и 5070, собственост на „Строител -2004” ООД и поземлен имот № 1710 – общинска собственост, в кв.236 по плана на гр.Русе, ул. Хан Аспарух № 37-39, се обединят в съсобствен УПИ ХІІІ-5592 с площ 479,67 кв.м.
2.Дава съгласие за изменение план за улична регулация за обособяване на обслужваща улица-тупик от ОТ 298 до ОТ 10096, кв.236 по плана на гр.Русе, като 32,49 кв.м, общинска собственост се придадат към новообразуваното УПИ ХІІІ-5592, а от имот № 5070 , собственост на „Строител- 2004” ООД се отнемат 23,41 кв. метра;