Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 245 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 16, ал. 2 от ЗНИ и чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, Общински съвет – Русе реши:

  1. Удължава срока на предварителното съгласие, дадено с Решение № 67 по Протокол № 5/10.02.2020 г. на Общински съвет – Русе от 6 /шест/ на 9 /девет/ месеца. 
  2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 67, прието с Протокол № 5/10.02.2020 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)