Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 245 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т. 19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб, на Сдружение „Пенсионерски клуб Калина“,  ЕИК 207531429, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.56.2.12,с площ 74,00 кв. м, брой нива на обекта – едно, с предназначение на самостоятелния обект за културна и обществена дейност, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.56.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.56, с административен адрес гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ №5, ет. 0, предмет на АЧОС №11074 от 07.05.2024 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева) без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)