Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 245

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 5/15.06.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за закупуване на имота, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 000069 с площ 1,293 дка, с начин на трайно ползване-яма, девета категория, намираща се в землището на с. Червена вода, мест. „Разсадника”, предмет на АОС № 6678/19.04.2012 г., вписан под № 146, том 12, н.д. 2398, вх. рег. № 4542/21.04.2012 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 1 034 лв., без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)