Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 245

РЕШЕНИЕ № 245
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 96/13.06.2008г. на Комисията по общинска собственост, искане вх.№ ОС07/12/12.05.2008г., искане вх.№ ОС07/13/05.06.2008г., Общинският съвет р е ш и:

І.
1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса със застр.площ 7,20 кв.м. към ап.№ 6, етаж І, вход „Б”, ж.б.№ 26 по ул.”Плиска” № 100 в гр.Русе, на Силвия Иванова Върбанова, на стойност 1 240,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Силвия Иванова Върбанова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
ІІ.
1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на две тераси с обща застр.площ 7,60 кв.м. към ап.№ 18, етаж ІІ, вход 3, ж.б. по ул.”Плиска” № 102 в гр.Русе, на Ани Тодорова Станева, на стойност 1860,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Ани Тодорова Станева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.