Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 246 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Глоби, санкции и наказателни лихви
§2802 „Глоби, санкции, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +507лв.
СОУ „Васил Левски“ 507лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +64лв.
СОУ „Васил Левски“ 64лв.
Всичко приходи държавна дейност +571лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 Приходи от наеми на имущество“ РБ „Л. Каравелов“ +2 060лв.
§2407 Приходи от дивиденти +30 625лв.
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия РБ „Л. Каравелов“ -60лв.
Помощи и дарения от страната
§4501 „Текущи помощи и дарения от страната“ РБ „Л. Каравелов“ +2 477лв.
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейски съюз
§6201 Получени трансфери +62 210лв.
Всичко приходи местна дейност +97 312лв.
Всичко приходи по бюджета +97 883лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1016 „Вода, горива, енергия“ СОУ „В. Левски“ +571лв.
Всичко за дейност +571лв.
Всичко за функция +571лв.
Всичко разходи държавна дейност +571лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“ км. Червена вода
§1016 „Вода, горива и енергия“ – 2 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -1 500лв.
Всичко за дейност -3 500лв.
Всичко за функция -3 500лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1016 „Вода, горива и енергия“ км. Червена вода – 2 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Осветление между ул. „Гео Милев“ и ул. „Студен
Кладенец“ ЖК Дружба-І /около бл. „Маргарита“, бл. „Таня“,
бл. „В.Коларов“ ПР 2800лв., СМР, СН“ -3 125лв.
Обект „Осветление между ул. „Доростол“ и ул. „Плиска“
до ул. „Сан Стефано“ ЖК „Възраждане“ ПР 2800лв., СМР, СН“ -3 125лв.
Обект „Осветление между ул. „Доростол“ и ул. „Плиска“
от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Янтра“ ЖК „Възраждане“
ПР 3000лв., СМР, СН“ -3 125лв.
Всичко за дейност -11 375лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности“ -60 000лв.
§1020 „Външни услуги“ Община Русе +60 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +53 542лв.
ОП Комунални дейности +44 134лв.
Община Русе – 22 592лв.
Км. Просена -8 000лв.
Км. Мартен +40 000лв.
Всичко за дейност +53 542лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1030 „Текущ ремонт“ Община Русе – 13 979лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Благоустройство на парк кв. Средна кула“ Община Русе -7 980лв.
Обект „Благоустройство на парк кв. Средна кула“ ОП Комунални дейности +7 980лв.
Всичко за дейност -13 979лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1020 „Външни услуги“ ОП „Паркстрой“ +437лв.
Всичко за дейност +437лв.
Всичко за функция +28 625лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ремонт на сграда – съблекалня и навес към Стадион, находяща се в ПИ
В кв.51, по плана на с. Червена вода, Община Русе-км. Червена вода“ + 5 500лв.
Всичко за дейност: +5 500лв.
Всичко за функция: +5 500лв.
Всичко разходи местни дейности: +30 625лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“
§1020 „Външни услуги“
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични
разстройства или деменция“ +18 117лв.
„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ +28 524лв.
– „Вяра“ +9 508лв.
– „Надежда“ +9 508лв.
– „Любов“ +9 508лв.
Всичко за дейност: + 46 641лв.
Дейност 534 „Наблюдавано жилище“
§1020 „Външни услуги“ +15 569лв.
Всичко за дейност: +15 569лв.
Всичко за функция: +62 210лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“
§0202 „Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“ +600лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +45лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +25лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ +15лв.
§ 1016 „Вода, горива, енергия“ -185лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „3D принтер“ 1бр. +1598лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +2 379лв.
Обект „3D скенер“ 1бр. +879лв.
Обект „Климатик“ 1бр. +1 500лв.
Всичко за дейност +4 477лв.
Всичко за функция +4 477лв.
Всичко разходи – дофинансиране +66 687лв.
Всичко разходи по бюджета +97 883лв.
VІ. Приема корекцията между партиди в т.4 „Почистване на уличните платна, площадите, алеите и други територии предназначени за обществено ползване“- Приложение №32 „План-сметка „Чистота“ за 2016г.“ на бюджет 2016г. на Община Русе, както следва:
Дейност 623 „Чистота“ било става корекция
4.1.1. Поддържане чистотата и проводимостта на 3 290 000лв. 3 000 000лв. -290 000лв.
дъждоприемните шахти
4.1.3. Почистване на междублокови пространства 267 322лв. 377 322лв. +110 000лв.
4.1.11. Почистване на територии за широко
обществено ползване 467 322лв. 647 322лв. +180 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)