Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 246 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

           На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 72, 104 – 110, 116 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ във връзка с чл. 171, т. 5, б „б“ от ЗДвП, чл.143, ал.2 от ЗУТ, чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),Общински съвет – Русе реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§ 1. В чл. 1 досегашният текст става алинея 1 и се създава нова алинея 2 със следния текст: „Публичните и частни общински вземания са определени в чл. 162 от ДОПК.“

§ 2. Чл. 1а се отменя.

§ 3. Чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 2. (1) На територията на Община Русе се събират местните такси посочени в чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ.“

§ 4. Чл. 4 се отменя.

§ 5. Чл. 6 се отменя.

§ 6. В чл.10, ал.3 се отменя, а ал.2 придобива следната редакция: „Местните такси се събират от общинска администрация и постъпват в общинския бюджет с изключение на случаите, определени в чл. 9а, ал. 6 от ЗМДТ.“

§ 7. В чл.10а се правят следните изменения:

 1. Алинея 2 придобива следната редакция: „Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване/отсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.“
 2. Алинея 4 става: „Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси се издава от кмета на Община Русе при спазване условията на чл. 9а, ал. 4 и ал. 5 от ЗМДТ.“

§ 8. В чл.16, ал.5 думите „/Приложение 1/“ се заличават , а ал. 8, изречение 1 придобива следната редакция: „За обстоятелствата декларирани по ал.5, лицата декларират, че са съгласни от общинските органи по приходите да се осъществи контрол, чрез събиране на информация за извършени разходи за ползвани през съответната година услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, обслужващото електроразпределително дружество и други, чрез които да се  докаже ползване на имота през част от отчетната годината.“

§ 9. Чл.42, т.6 придобива следната редакция:

6. Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 ЗКИР25 лв.

§ 10. Чл. 42б. придобива следната редакция:

„Чл. 42б Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията  по чл.42  са:

(1) Срокът е 3-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точка 5.

(2) Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.2, т.3, т.6.

(3) Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:,  т.12.1 /за услугите по чл.181 и чл.202от ЗУТ/.

(4) Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4, т.12.1 /за услугата по &16 от ЗУТ/.“

§ 11. Чл. 44 става:

„Чл. 44 (1). За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници:

1.1 по права линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

     1.2 по съребрена линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

2. За издаване на удостоверение за семейно положение:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

3. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

4. За издаване на Приложение VI към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Семейно положение – приложено към удостоверение за семейно положение, към удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

5. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

    5.1 по права линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

     5.2 по съребрена линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

6. За издаване на удостоверение за родените от майката деца:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

7. За издаване на Удостоверение за правно ограничение:

            а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

8. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

11. За издаване на Приложение V към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брачна дееспосбност – приложено към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

12. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

13. За издаване на  удостоверение за постоянен адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

14. За издаване на удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

15. За издаване на Приложение Х към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Местоживеене и/или Местопребиваване – приложено, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

16. За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

17. За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

18. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

19. За издаване на удостоверение за раждане – дубликат за лица, родени в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

20. За издаване на удостоверение за раждане – дубликат за лица, родени след 01.01.2000 г. в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

21. За издаване на Препис-извлечение от акт за раждане:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

22. За издавена на многоезично извлечение от акт за раждане за лице, родено в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

23. За издаване на многоезично извлечение от акт за раждане за лице, родено след 01.01.2000 г. в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

24. За издаване на Приложение I към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Раждане – приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане на лице, родено в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

25. За издаване на Приложение I към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Раждане – приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане на лице, родено след 01.01.2000 г.  в друго населено място.

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

26. За издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

27. За издаване на препис-извлечение от Акт за сключен граждански брак:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

28. За издаване на многоезично извлечение от акт за сключен граждански брак на лица, сключили граждански брак в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

29. За издаване на многоезично извлечение от Акт за сключен граждански брак на лица, сключили граждански брак, след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

30. За издаване на Приложение IV към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брак – приложено към удостоверение за удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак, сключен в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

31. За издаване на Приложение IV към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брак – приложено към удостоверение за удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак, сключен след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

32. За издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

33. За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт на лица, починали на територията на община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

34. За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт на лица, починали, след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

35. За издаване на Приложение III към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Смърт – приложено към препис-извлечение от акт за смърт на лица, починали на територията на община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

36. За издаване на Приложение III към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Смърт – приложено към препис-извлечение от акт за смърт на лица, починали след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

37. За издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

38. За издаване на справки по искане на съдебни изпълнители, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

39. Анкетиране на граждани за съставяне на запис в НБД „Население”:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 7,00 лв. за 1 брой.

40. Заверка на документи, нуждаещи се от легализация:

а) обикновена услуга – срока се определя от срока на удостоверението или преписа – 9,00 лв. за 1 брой.

41. За издаване на заверени копия от актове по гражданско състояние; други документи приложени към тях; страници от стар семеен регистър; личен регистрационен картон:

а) за първа страница – 4,00 лв.

б) за всяка следваща – 3,00 лв.

42. Припознаване на дете след съставяне на акта за раждане:

а) обикновена услуга – срок 3 месеца след съобщаване на другия  родител, ако той е известен, и на детето, ако то е навършило четиринадесет години – безплатно.

            (2) За лица с намалена работоспособност 90% и повече, удостоверено с документ – решение на ТЕЛК/НЕЛК, административните такси по чл.1 се заплащат с 50 % намаление.“

§ 12. Чл. 53а се правят следните:

 1. В алинея 1, изразът „20 лв./бр.“ се заменя с „25 лв./бр.“;
 2. Създава се нова алинея 3 със следния текст: „За издаване на дубликат на два броя холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 2,92 лв./бр.“
 3. Създава се нова алинея 4 със следния текст: „За издаване на дубликат на разрешение за извършване на таксиметров превоз се събира такса – 15 лв./бр.“ 

§ 13. Създава се нов чл. 53г както следва:

„Чл. 53г. За отговорно пазене на преместените автомобили се събира такса по чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата в размер на 2 лева на завършен час.

§ 14. В чл. 59, ал.1, т.8.1, 8.2 и 8.3 и т. 9.1  се отменят.

§ 15. В чл. 59, ал.1, т.16.2. отпада текста „гр. Царево“

§ 16. В чл. 59, ал.1, т.17а.5. придобива следната редакция: „Финансирани от общинския бюджет организации в областта на културата и образованието, и други организации – за дейности по проекти, финансирани по Програма „Култура“ на Община Русе не заплащат сумите по т.17а.1 – 17а.4.“

§ 17. В чл. 59, ал.1, т.38 отпадат думите „и Исторически музей“.

§ 18. В чл. 59, ал.1, т.39 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В буква „к“ думата „инвалиди“ се заменя с израза „лица в неравностойно положение“, след който се добавя „и деца до 7 години“;
 2. В буква „м“ изразът „паметници на културата“ се заменя с „културни ценности“;
 3. Създават се нови точки „о“ и „п“ както следва:

„о) семеен билет с право на достъп до две експозиции- 7 лв.

п) билет за дейност, осъществявана от музея самостоятелно или с друга организация – от 2 до 20 лева/бр.“

§ 19.  В чл. 59, ал.1, т.39.4. се отменя.

§ 20. В чл. 59, ал.1, се създава т.40 със следния: „Цени за Международен фестивал „Мартенски музикални дни“:“. Съществуващите точки 40.1, 40.2 и 40.3 придобиват следната редакция:

„40.1. Единична цена на билет : от 6.00 лв. до 30.00 лв.

40.2. Отстъпки и намаления от редовната цена на билетите:

а) за членове на Филхармоничното общество:

аа) пенсионери: отстъпка от 50%;

аб) работещи:  отстъпка от 20 %;

б). абонамент:

ба) при закупени билети за минимум 5 концерта: отстъпка от 10 % на закупен билет;

бб) при закупени билети за минимум 9 концерта: отстъпка от 20 % на закупен билет;

в) за ученици, студенти и пенсионери – цена на билет 6 лева.

40.3. Цени за участие в Музикална академия:

а) активни участници – 80.00 лв.; 

б) за камерни ансамбли- по 40 лева на човек;

в) слушатели – 20.00 лв.;“

§ 21. Чл. 59, ал.1, т.42 придобива следния текст: „42. Услуги извършвани от общински “Приют за безстопанствени животни”:

„42.1. Грижи за загубени кучета с доказан стопанин– 5 лв. на ден.

42.2. Съхранение и предаване за обезвреждане в екарисаж – 1 лев на килограм“

§ 22. В чл.59, ал.1, т.43 придобива следната редакция :

№ по редВидове услугимяркаЕдинична цена без вкл.ДДС, лв.Единична цена с вкл.ДДС, лв.
Пътно – строителни услуги
1Машинно полагане на неплътен асфалтобетон, без вкл. материаллв/т25,0030,00
2Машинно полагане на плътен асфалтобетон, без вкл. материаллв/т28,0033,60
3Ръчно полагане на асфалтобетон, без вкл. материаллв/т50,0060,00
4Полагане/разлив/ на битумна емулсия, без вкл. материаллв/м20,901,08
5Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза на дълбочина до 4 см., включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходилв/м362,0074,40
6Почистване на асфалтова настилка с четкалв/м21,802,16
7Изрязване на асфалтова настилка с циркуляр/фугорезачка/лв/л.м6,007,2
8Почистване, продухване и машинно попълване на фуги и пукнатини с битумна пасталв/л.м5,806,96
9Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия, без вкл. доставка на асфалтлв/м232,0038,40
10Машинно запълване на дупки и неравности в асфалтова настилка по технологията „Печматик“, вкл. всички свързани с това разходилв/тон250,00300,00
11Изкърпване на асфалтова настилка със студена асфалтова смес /в т.ч. уплътняване и превоз/лв/кг1,301,56
12Доставка на фрезован асфалтобетон на разстояние до 10 км., без полаганелв/м322,0026,40
13Разкъртване на армиран бетонлв/м375,0090,00
14Разкъртване на неармиран бетонлв/м368,0081,60
15Изкоп с багер на земни почвилв/м34,004,80
16Механизирано натоварване на земни почвилв/м33,904,68
17Обратен насип със земни почвилв/м39,5011,40
18Монтаж на уличен бордюр, без вкл. материалилв/л.м10,0012,00
19Монтаж на градински бордюри, без вкл. материалилв/л.м6,007,20
20Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на пясъчна основа, без вкл. материалилв/м220,0024,00
21Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на циментова основа, без вкл. материалилв/м213,0015,60
22Машинно полагане на хоризонтална маркировка – надлъжна непрекъсната, без вкл. боя и перлилв/м29,2011,04
23Машинно полагане на хоризонтална маркировка – надлъжна прекъсната, без вкл. боя и перлилв/м29,5011,40
24Полагане на хоризонтална маркировка – напречна, без вкл. боя и перлилв/м210,0012,00
25Полагане на хоризонтална маркировка, оразмеряване и разчертаване на паркоместа до 50 бр., без вкл. боялв/бр12,0014,40
26Полагане на хоризонтална маркировка с акрилатна боя, оразмеряване и разчертаване на паркоместа над 50 бр., без вкл. боялв/бр10,6012,72
27Доставка и монтаж на поцинкован антипаркинг стълб ф60 със светлоотразителни лентилв/бр65,0078,00
28Монтаж на тръбно решетъчен парапет с тръбен стълб, без вкл. материалилв/бр.50,0060,00
29Доставка и монтаж на единична ограничителна система за пътища, с краен стълб и свързващи елементилв/л.м110,00132,00
30Демонтаж на единична ограничителна система за пътища, вкл. извозване на материали и отпадъцилв/л.м9,0010,80
31Изработка и монтаж на пътни знаци и табели, включително всички свързани с това разходилв/м2285,00342,00
Улично и парково осветление – услуги
32Монтаж на стоманотръбен стълб за улично осветление до h=7.5 м, без вкл. доставка на стълблв/бр.180,00216,00
33Монтаж на стълб за парково осветление до h=4,0 м, без вкл. доставка на стълблв/бр.100,00120,00
34Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло и присъединяване към съществуваща МрНН, без вкл. материалилв/бр.35,0042,00
35Демонтаж и монтаж на осветително тяло за улично и парково осветление, без доставка на материалилв/бр.16,0019,20
36Монтаж на разклонителна кутия К2 за улично и парково осветление, без вкл. материалилв/бр.9,0010,80
37Монтаж на автоматичен предпазител ННлв/бр.2,002,40
38Свързване на разклонителна кутия К2 за улично и парково осветлениелв/бр.15,0018,00
Услуги с пътно – строителна механизация
39Вишка с оператор1 мсм280,00336,00
40Комбиниран багер-товарач с оператор1 мсм380,00456,00
41Самосвал – 10 т. и 15 т.1 мсм400,00480,00
42Самосвал – 5 т..1 мсм350,00420,00
43Валяк  – до 5 т. с оператор1 мсм300,00360,00
44Мини челен товарач с оператор1 мсм220,00264,00
45Минибагер с оператор1 мсм250,00300,00
46За разстояния над 10 км., допълнително се заплаща транспортирането с платформа на валяк, мини челен товарач и минибагерлв/км4,505,40
Строителни услуги, без вкл. материали
47Грундиране с дълбокопроникващ грундлв/м20,600,72
48Шпакловка с тераколлв/м26,007,20
49Шпакловка с теракол и мрежа, вкл. доставка на материалилв/м27,008,40
50Гипсова шпакловкалв/м210,0012,00
51Финна шпакловкалв/м25,006,00
52Монтаж на ъглопротекторна лайсналв/л.м1,501,80
53Грундиране преди боядисванелв/м20,600,72
54Боядисване с латекс /бял/лв/м23,003,60
55Боядисване с латекс /цветен/лв/м24,004,80
56Облицовка с фаянслв/м218,0021,60
57Облицовка с теракотлв/м220,0024,00
58Облицовка с гранитогреслв/м224,0028,80
59Обръщане на врати и прозорци/с вкл. лайсна/лв/л.м9,0010,80
60Окачен таван единична скаралв/м212,0014,40
61Окачен таван растерлв/м29,0010,80
62Гипсокартон – конструкция с ваталв/м210,0012,00
63Лепене на гипсокартонлв/м28,009,60
64Шпакловка на гипсокартонлв/м24,004,80
65Монтаж на ъгли  лв/л.м1,501,80
66Полагане на варова мазилкалв/м27,508,40
67Къртене фаянс,теракотлв/м24,004,80
68Къртене замазка до 5смлв/м27,509,00
69Къртене на мозайкалв/м211,0013,20
70Къртене на тухлалв/м230,0036,00
71Монтаж на ламиниран парткет лв/м24,505,40
72Монтаж на первази       лв/м2,002,40
73Разбиване на стоманобетон с ел.къртачлв/м390,00109,80

§ 23. В чл. 59, ал.1 т.59 придобива следната редакция: 59. За влизане на товарен автомобил над 2,5 т в зона Ц по изключение се издава пропуск и се събира цена в размер:

         59.1. при влизане на един автомобил до обект за един ден – 20 лв.

         59.2. при влизане на един автомобил до обект за една календарна седмица – 40 лв.

         59.3. при влизане на един автомобил до обект за един календарен месец – 80 лв.

         59.4. при влизане на един автомобил до обект за три календарни месеца – 160 лв.

         59.5. при влизане на един автомобил до обект за шест календарни месеца – 240 лв.

         59.6. при влизане на един автомобил до обект за една година – 480 лв.“

§ 24. В чл. 59, ал.1 т.60 придобива следната редакция: „ 60. За влизане на товарен автомобил над 10 тона, по определен маршрут в чертите на града извън определените трасета до промишлените и складови зони по изключение се издава пропуск и се събира цена в размер:

         60.1. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за един ден – 30 лв.

        60.2. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за една календарна седмица – 60 лв.

        60.3. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за един календарен месец – 120 лв.

        60.4. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за три календарни месеца – 240 лв.

      60.5. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за шест календарни месеца – 360 лв.

      60.6. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за една година – 720 лв.“

§ 25. В чл. 59, ал.1 т.61 придобива следната редакция:“ 61. За паркиране на стопанисваните от общината паркинги, съгласно схема приета от ОбС – Русе се определят цени както следва:

61.1. За един час:

–    за лек автомобил – 1,20 лв. с ДДС

–    за товарен автомобил до 3,5 т. – 3,60 лв. с ДДС

61.2. За едно денонощие:

 • за лек автомобил – 12,00 лв. с ДДС
 • за товарен автомобил до 3,5 т. – 18,00 лв. с ДДС

61.3. За един месец:

 • за лек автомобил – 60,00 лв. с ДДС
 • за товарен автомобил до 3,5 т. – 84,00 лв. с ДДС“

§ 26. В чл. 59, ал.1 т.61а, буква „а“ придобива следната редакция:

„а) За 1/един/ час в периода 08.00-18.00 ч. – 1,50 лв. с включен ДДС;“

§ 27. В чл. 59, ал.1 т.61б думите „Булстрад Арена Русе“ се заменят със „Спортна зала“ и буква „г“ придобива следната редакция:

„г) Предплатен месечен абонамент – 100,00 лв. с включен ДДС, като се предоставя до 30 % от капацитета на всички платени паркоместа.“

§ 28. В чл. 59, ал.1 т.64 придобива следната редакция: „За издаване на „Разрешително за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства“, съгласно Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ се събира цена в размер на 30 лв.“

            § 29. В чл. 59, ал.1, т.71 придобива следната редакция:

„71. Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.):


по ред
Наименование на услугатаМяркаЦена,
лв. без ДДС
Цена,
лв. С ДДС
71.1Направа на цветна леха с летни цветя цъфтящим²29,7535,70
71.2Направа на цветна леха с летни цветя килимним²57,4268,90
71.3Направа на цветна леха с есенни цветям²18,5422,24
71.4Направа на цветна леха с перенни цветям²30,6136,73
71.5Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета до 0,70 метра, широколистни до 1,50 м.бр.10.0012,00
71.6Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета (кипарисови) до 1,5 м., широколистни до 2,5м. – бързорастящибр.15,0018,00
71.7Засаждане на иглолистни дървета до 1 метърбр.22,4226,90
71.8Засаждане на иглолистни дървета от 1 до 1,5 метрабр.34,0040,80
71.9Засаждане на иглолистни дървета от 1,5 до 2 метрабр.52,6663,19
71.10Засаждане на иглолистни дървета над 2 метрабр.80,2596,30
71.11Засаждане на широколистни дървета до 2 метрабр.24,1628,99
71.12Засаждане на широколистни дървета над 2 метрабр.29,8635,83
71.13Засаждане на цъфтящи храсти и перенни туфибр.5,006,00
71.14Засаждане на вечнозелени храстибр.6,678,00
71.15Засаждане на 1 метър жив плет1 метър12,5015,00
71.16Засаждане на почвопокривнибр.1,251,50
71.17Затревяване1 дка1716,832060,20
71.18Изрязване на дървета до 30 годинибр. дърво84,67101,60
71.19Изрязване на дървета над 30 годинибр. дърво176,00211,20
71.20Резитба на клони, съкращаване на коронабр. дърво76,4291,70
71.21Озеленяване на терени100м²458,33550,00
71.22Проектиране на паркови обекти100м²91,67110,00
71.23Предоставяне за декорация – палми1 бр./ден1,672,00
71.24Транспорт товарен автомобиллв./км1,211,45
71.25Предоставяне на дървесни отпадъци за оползотворяване по ЗУОлв./тон41,6750,00
71.26Машинно косене с роторна косачкалв./дка28,0033,60
71.27Машинно косене със сърпова косачкалв./дка16,0019,20
71.28Машинно косене с моторна косалв./дка48,0057,60
71.29Машинно косене с роторна косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка100,00120,00
71.30Машинно косене със сърпова косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка88,00105,60
71.31Машинно косене с моторна коса, събиране и товарене на окосена тревалв./дка120,00144,00
71.32Засаждане на 1 бр. летни цветя – цъфтящибр.0.550,66
71.33Засаждане на 1 бр. летни цветя – килимнибр.0.750,90
71.34Засаждане на 1 бр. есенни цветябр.0.420,50
71.35Засаждане на 1 бр. перенни цветя- разсадибр.2,082,50
71.36Засаждане интериорни цветя -саксия №8-12бр.2,503,00
71.37Засаждане интериорни цветя -саксия над №12бр.3,754,50
71.38Засаждане трайна интериорна растителностбр.8,3310,00
71.39Засаждане на 1 бр. лигуструм за жив плетбр.1.101,30
71.40Раздробяване на клоним.ч.45,0854,10
71.41Почистване на графити, чрез пясъкоструенем²16,7020,04

§ 30. В чл. 59, ал.3 и ал.4 се отменят и се създава ал.8 със следния текст: „Цените по ал.1, т.49 до 51 вкл. и подточките се заплащат с намаление от 20% при ползване на съоръжения на спортната инфраструктура за провеждане на срещи от отбори, които се състезават в елитната дивизия на съответния вид спорт.“

§ 31. В чл. 59г. се правят следните изменения:

 1. В алинея 1 текстът: „и т. 10“ се заличава.
 2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
 3. В алинея 4 се заличават „т.5.1, т.12 и т.3“ и текстът става: „Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:, т.7, т.8, т.14., т.15, т.16.“

§ 32. чл. 59д, ал.1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

-До един час – 1,20 лв. с вкл. ДДС

-По 1,20 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час;“.

§ 33. В чл. 63, ал.3 думите „ по реда на  Административно-процесуалния кодекс.“  се заменят с „  по реда на  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.

§ 34. Приложение № 1 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 35.Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 72, 104 – 110, 116 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ във връзка с чл. 171, т. 5, б „б“ от ЗДвП, чл.143, ал.2 от ЗУТ, чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)