Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 246 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за                      местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка   с  чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 19, т. 20, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,                                       за отдаване под наем за срок от десет години, като клуб на организация, осъществяваща дейност в обществена полза (за развитието на науката на територията на Община Русе), на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.1, със застроена площ на самостоятелния обект 327,29 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда-паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет.1, предмет на АПОС №7169/03.02.2014 г, с начална тръжна месечна наемна цена –  19,00 лв. (деветнадесет лева) без ДДС.

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,                                       за отдаване под наем за срок от десет години, като клуб на организация, осъществяваща дейност в обществена полза, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.2, със застроена площ на самостоятелния обект 338,67 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда-паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет.2, предмет на АПОС №7169/03.02.2014 г, с начална тръжна месечна наемна цена –  287,00 лв. (двеста осемдесет и седем лева) без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)