Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 246

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №4/25.04.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж с размери 4,00 м./7,00 м. и разгъната застроена площ 28,00 кв.м., ситуиран върху общински терен, представляващ УПИ ХV – 903 в кв.612, по ул. Ракитово №6, ЖК „Дружба – 2” по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта на гр.Русе представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2397, предмет на АОС №6693 от 22.06.2012 год., при начална тръжна цена от 1 901,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с които да се определи спечелилия участник, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)